Kontrollansvarig enligt PBL

096a03c54c4809d5173fd8d595a6830b_f303

Alla byggprojekt som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Som certifierad kontrollansvarig enligt PBL kan vi biträda er som byggherre. Detta gör vi genom att upprätta en kontrollplan, se till att kontrollplanen och dess villkor följs samt närvara vid besiktningar, kontroller och tekniska samråd. Vi dokumenterar även byggplatsbesöken, avger utlåtanden till Byggnadsnämnden som underlag för slutbesked samt fungerar som rådgivare och bollplank genom hela projektet.